Obchodní podmínky

Pronajímatelem je společnost LS Lumination Pictures Europe s.r.o., IČ 01915533, se sídlem Žitavského 572, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 284432 (dále jen „LS“).

Nájemcem je soukromá, fyzická nebo právnická osoba.

Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

I.

Předmět nájmu

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebo výhradním pronajímatelem veškeré techniky nabízené na webové adrese www.lsluminationpictures.com/rental

 

II.

Podmínky nájmu

1. Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné dle předem odsouhlasené cenové kalkulace poskytnuté pronajímatelem.

2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

3. Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká podepsáním závazné objednávky vystavené pronajímatelem na základě poptávky vytvořené nájemcem na webových stránkách www.lsluminationpictures.com/rental.  Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě o nájmu.

4. Smluvní strany jsou oprávněny nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

 

III.

Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v dohodnutý den a hodinu, podle platné objednávky vystavené pronajímatelem na základě poptávky vytvořené nájemcem na webových stránkách www.lsluminationpictures.com/rental.

2. Pronajímatel se při předání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.

3. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

 

IV.

Povinnosti nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.

2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

4. Nájemce převzetím předmětu nájmu souhlasí s tím, že za škody způsobené předmětem nájmu během doby nájmu neodpovídá pronajímatel. Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

5. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních. Pronajímatel dále neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby předešel riziku vzniku výše uvedených škod.

6. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození předmětu nájmu tento navrátí ve stavu, který není v rozporu s reklamačními podmínkami výrobce předmětu nájmu. V opačném případě se nájemce zavazuje uhradit cenu nevyreklamovatelného předmětu nájmu v její plné výši.

7. Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.

8. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50% sjednaného denního nájemného a to za každý den prodlení.

9. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

10. Nájemce je povinen oznámit jakoukoliv vyskytnuvší se vadu předmětu nájmu neprodleně pronajímateli. Na později reklamované vady nebude brán zřetel a nebude rovněž možné nárokovat slevy z nájemného.

11. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu a dále ušlý zisk do maximální výše nájemného za dobu, po kterou předmět nájmu nebyl v dispozici pronajímatele v souvislosti se škodnou událostí.

12. Uhrazením smluvních pokut a obdobných plnění podle těchto Všeobecných smluvních podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhrady škody v plné výši.